Bài 23: Bảng đối chiếu số phát sinh và số dư kiểu bàn cờ

Bài 23: Bảng đối chiếu số phát sinh và số dư kiểu bàn cờ

Bài 23: Bảng đối chiếu số phát sinh và số dư kiểu bàn cờ

  Chương 7: Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán. 

  1. Nội dung và kết cấu

  Bảng này cũng có tác dụng như bảng cân đối số phát sinh nhưng cách trình bày chú trọng đến mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán, cụ thể như sau:

   2. Phương pháp lập bảng 

  – Lấy số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản đưa lên bảng nếu số dư ở bên Nợ, ghi vào cột “Dư đầu kỳ bên Nợ”, nếu số dư ở bên Có, ghi vào dòng “Dư đầu kỳ bên Có”. Tổng dư Nợ đầu kỳ = Tổng dư Có đầu kỳ, ghi ở ô X1. 

số dư kiểu bàn cờ

  – Lấy số phát sinh ở cùng một bên của tất cả các tài khoản, Ví dụ bên Có, liệt kê lên bảng thành từng cột. Nhưng vì bảng cấu tạo theo kiểu bàn cờ nên khi liệt kê phải đồng thời phân loại số liệu theo từng tài khoản ghi Nợ và hình thành từng cột số liệu theo từng tài khoản ghi Nợ và như vậy hình thành từng cột số liệu chỉ rõ: có một tài khoản nợ các tài khoản đối ứng hoặc ngược lại. 

  – Số phát sinh Nợ của từng tài khoản trên từng dòng của bảng sẽ được đem đối chiếu với số phát sinh Nợ của từng tài khoản tương ứng đã  được phản ánh trên sổ cái tài khoản. Nếu xuất hiện chênh lệch chứng tỏ việc ghi chép có thiếu sót, phải tìm sai sót do khoản nào để sửa sai. 

  – Rút số dư cuối kỳ của từng tài khoản. Nếu số dư ở bên Nợ, ghi vào dòng “Dư cuối kỳ bên Nợ”.

Nếu số dư cuối kỳ ở bên Có, ghi vào cột “Dư cuối kỳ bên Có”.

Số dư này được đối chiếu với số dư của tài khoản trên sổ. Tổng dư Nợ cuối kỳ = Tổng dư Có cuối kỳ, ghi ở ô X2. 

  Phương pháp này có ưu  điểm là kiểm tra  được tính chất hợp lý của các quan hệ đối ứng tài khoản. Tuy nhiên cũng không phát hiện được những trường hợp bỏ sót hay ghi trùng bút toán.

Mặt khác nếu đơn vị sử dụng nhiều tài khoản, phát sinh quá nhiều nghiệp vụ thì việc lập bảng sẽ mất nhiều thời gian. Do đó bảng này ít đùng trong thực tế.

  • Related Posts

    Thêm bình luận