Bài tập và bài giải tổng hợp nguyên lý kế toán

Bài tập và bài giải tổng hợp nguyên lý kế toán

Bài tập và bài giải tổng hợp nguyên lý kế toán

1.Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải

Bài tập nguyên lý kế toán chương 1 có lời giải và đáp án chi tiết

bisg3

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học viên và sinh viên kế toán có thể tự học ở nhà , và tự nâng cao được kỹ năng hạch toán cũng như nghiệp vụ của mình .  Trung tâm gia sư kế toán trưởng xin chia sẻ với các bạn 1 số bài tập về nguyên lý kế toán có lời giải . Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học viên và sinh viên

Bài tập 1: Doanh nghiệp Nhật Quang đầu kỳ kinh doanh có các số liệu sau:

 

TÀI SẢN (2400)NGUỒN VỐN (2400)
TK1111

TK1121

TK133

TK156

400

740

40

120

TK311

TK338

200

30

TK211

TK214

1200

(100)

TK411

TK421

2100

70

 

** Các bạn xem thêm: Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải (Click vô xem nhé)

2.Bài tập và bài giải chứng từ kế toán và kiểm kê

Ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

ctkt

Doanh nghiệp NOVICO thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hoá bao gồm các bộ phận cơ bản: 01 phân xưởng sản xuất thực hiện việc sản xuất 2 loại sản phẩm A và B theo quy trình sản xuất đơn giản, một cửa hàng bán sản phẩm và các loại hàng hoá mua từ các nguồn khác nhau; một khi nhà văn phòng bao gồm các bộ phận quản lý kinh doanh và quản lý hành chính.

Tình hình sản xuất và nguồn vốn của doanh nghiệp vào đầu kỳ được thể hiện thông qua số dư các tài khoản tổng hợp và chi tiết như sau: (đvt 1000đ)

-TK 111:        30.000

-TK 112:       170.000

-TK 131:         50.000

Trong đó: khách hàng H1:                  35.000

Khách hàng  H2:                  15.000

-TK 141:          10.000

Trong đó:  NV Nguyễn Văn Tư:            6.000

NV Trần Văn Tám    :             4.000

-TK 152:          60.000 , Trong đó:

* VL chính M1:  20.000, số lượng    2.000kg

* VLChính M2 : 28.000 , số lượng   4.000kg

*VL phụ N      :    5.000 , số lượng :  1.000kg.

* Nhiên Liệu D :  5.000, Số lượng :   1.000lit.

* Phụ tùng P :      2.000

** Các bạn xem thêm: Bài tập và bài giải chứng từ kế toán và kiểm kê(Click vô xem nhé)

3.Bài tập chương 3 tính giá đối tượng kế toán

Bài tập chương 3 tính giá đối tượng kế toán

 

Tại 1 DN có tình hình nguyên vật liệu chính A trong tháng 5/2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TRÍCH YẾUSLĐGTHÀNH TIỀN
01/05/2015 – Tồn kho NVL chính A3004.0001.200.000
03/05/2015 – Nhập kho NVL chính A7003.9002.730.000
05/05/2015 – Xuất kho NVL chính A để sản xuất SP800  
10/05/2015-  Nhập kho NVL chính A1.0004.0404.040.000
13/05/2015 – Nhập kho NVL chính A2004.050810.000
15/05/2015 – Xuất kho NVL chính A để sản xuất SP700  
20/05/2015-  xuất kho NVL chính A để sản xuất SP300  
25/05/2015 – Nhập kho NVL chính A5004.5002.250.000

 

** Các bạn xem thêm: Bài tập chương 3 tính giá đối tượng kế toán(Click vô xem nhé)

4.Bài tập và bài giải Chương 4 : Tổng hợp và cân đối kế toán 

Phương pháp tính giá thành giản đơn hay còn gọi là trực tiếp.

b14

Bài 1: Tại một doanh nghiệp sản xuất tháng 6/N có tài liệu như sau (nghìn đồng):
Sản phẩm dở dang đầu tháng theo nguyên liệu trực tiếp 20.000
Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được:
– Chi phí NVLTT : 180.000
– Chi phí NCTT: 28.800
– Chi phí SXC: 21.600
Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành 160 SP, còn lai 40 SP đang dở dang.
Yêu cầu: Lập bảng tính giá tính thành sản phẩm A, biết rằng sản phẩm đang làm dở dang đánh giá theo chi phí NVLTT.

Lời giải:

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ=20.000 +180.000
160 + 40
x  40=40.000

** Các bạn xem thêm: 

Bài tập và bài giải Chương 4 : Tổng hợp và cân đối kế toán (Click vô xem nhé)

5.Bài tập và bài giải Chương 5 : Tài khoản và ghi sổ kép.

b15

Bài 1: Một doanh nghiệp hạch toán theo PP kê khai thường xuyên có số liệu như sau:

Tồn kho đầu kỳ: (Đơn vị: 1000đ)

 Giá hạch toánGiá thực tế
Nguyên vật liệu chính:20.00021.000
Công cụ dụng cụ14.00013.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Thu mua nguyên vật liệu chính, chưa trả tiền cho người bán. Số tiền phải trả ghi trên hoá đơn: 55.000, trong đó thuế GTGT 5.000, NVL đã nhập kho theo giá hạch toán 53.000

2. Chi phí thu mua, vận chuyển số nguyên vật liệu trên về kho: 4.620 gồm cả thuế 10% đã thanh toán bằng tiền mặt.

** Các bạn xem thêm: 

Bài tập và bài giải Chương 5 : Tài khoản và ghi sổ kép.(Click vô xem nhé)

6. Bài tập và bài giải Chương 6 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

b16

Bài tập định khoản có lời giải về : kế toán Tiền và các khoản phải thu

Bài 1:Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.

2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.

3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.

Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT 20.000đ.

4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.

5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.

6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.

7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.

**  Các bạn xem thêm: Bài tập và bài giải Chương 6 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu(Click vô xem nhé)

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

***DOWNLOAD: TỔNG HƠP GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Click vô xem nhé)

****DOWNLOAD: TỔNG HỢP ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN(Click vô xem nhé)

 • Related Posts

  7 Bình luận

  1. Nhã Uyên
   17/12/2015 at 09:56 - Reply

   Cho em xin tài liệu bài tập tông hợp ạ

  2. hương
   11/01/2016 at 21:17 - Reply

   ban nao co dang vaa co long tot giai hô em bài nay đươc khong a?
   I.số dư đầu kỳ 1 số tài khoản tại đơn vị x như sau :
   1.tai khoan tai san cố đinh hưu hinh 585000
   2.tai khoan hao mon tai san cố đinh 35000
   3.tai khoan nguyen vât lieu 35000
   4.tai khoan công cu , dung cu 15000
   5.tai khoan hang gui ban 4000
   6.tai khoan von đau tu cua chu sơ hưu 435000
   7.tai khoan thanh phâm 9000
   8.tai khoan nguon von xây dung co ban 120000
   9.tai khoan phai tr nguoi lao đong 5000
   10.tai khoan tien măt5000
   11.tai khoan tien gui ngan hang 25000
   12.tai khoan phai tra nguoi ban 15000
   13.tai khoan phai thu cua khach hang 12000
   14.tai khoan quy phat trien KH va CN

   II.trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh
   1.doanh nghiep đươc nha nuoc câp von mottai san cô đinh hưu hinh tri gia 60000
   2.mua nguyen vat lieu nhâp kho gia mua chua co thue gia tri gia tăng la 5000 thue suat thue gia tri gia tăng 10% đơn vi đa tra đu cho nguoi ban băng tien gui ngan hang
   3.xuat kho thanh pham gui ban theo gia thanh san xuat thưc tê 4000
   4.nguoi mua thanh toan hêt tien hang con nơ ky truoc bangtien măt
   5.tra no hêt luong con nơ nguoi lao đong ky truoc băng tien măt
   6.tra no nguoi ban nguoi ban băng tien gui ngan hang 12000
   7tamung cho cong nhan vien đi công tac bang tien măt 1000
   8.mua cong cu dung cu tri gia mua chua co thue gia tri gia tang la3000 thue gia tri gia tang 10% hang đa nhâp kho nhung chua tra tien cho nguoi ban .

   YEU CÂU :
   1.đinh khoan cac nghiep vu kinh tê.phan anh vao sơ đô co liên quan
   2.lâp bang can dôi tai khoan va bang cân đoi ke toan cuoi ky
   3.tai san va nguon von cua doanh nghiep thay đoi nhu thê nao sau ky hoat đông? (cả vê luong tien va ket câu tai san nguon vôn )

  3. THUY TRANG
   18/01/2016 at 14:27 - Reply

   cho minh xin file bai tap va bai giai NLKT moi nhat nhe.
   mình đang học nên rất cần

  4. huyền
   23/05/2016 at 15:58 - Reply

   cho em xin bài tập

  5. ngọc khải
   29/05/2016 at 09:10 - Reply

   Cho e xin file bai tap va bai gia nguyen ly ke toan đang rất gắp ạ

  6. Hạnh
   14/05/2018 at 20:10 - Reply

   cho e xin file bài tập và bài giải tổng hợp ôn tập nguyên lý kế toán ak

  7. Thúy
   15/11/2019 at 22:23 - Reply

   Cho em xin bài tập và giải của nguyên lý kế toán với ạ.

  Thêm bình luận