Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

 Mục tiêu học tập chương 7

Tiếp tục qua chương tiếp theo trong giáo trình nguyên lý kế toán, chương 7 chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng cân đối tài khoản đây là phương pháp kiểm tra thường dùng tránh sai sót trong quá trình tính toán, xử lý số liệu và ghi chép vào sổ sách.

Các phương pháp thường dùng là lập bảng cân đối số phát sinh, bảng đối chiếu số phát sinh, bảng tổng hợp số liệu chi tiết.

Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này

Nội dung và kết cấu của bảng đối chiếu số phát sinh kiểu bàn cờ như thế nào?

Phương pháp lập bảng số dư kiểu bàn cờ như thế nào?

Nội dung bảng kết cấu tổng hợp số liệu chi tiết ra sao?

Những bảng tổng hôp số liệu chi tiết nào được áp dụng phổ biến?

Nội dung chương

         CHƯƠNG 7 : CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

Bài 23 : Bảng đối chiếu số phát sinh và số dư kiểu bàn cờ

  1. Nội dung và kết cấu

Bảng này cũng có tác dụng như bảng cân đối số phát sinh nhưng cách trình bày chú trọng đến mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán, cụ thể như sau:

2. Phương pháp lập bảng 

– Lấy số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản đưa lên bảng nếu số dư ở bên Nợ, ghi vào cột “Dư đầu kỳ bên Nợ”, nếu số dư ở bên Có, ghi vào dòng “Dư đầu kỳ bên Có”. Tổng dư Nợ đầu kỳ = Tổng dư Có đầu kỳ, ghi ở ô X1.

số dư kiểu bàn cờ

– Lấy số phát sinh ở cùng một bên của tất cả các tài khoản, Ví dụ bên Có, liệt kê lên bảng thành từng cột. Nhưng vì bảng cấu tạo theo kiểu bàn cờ nên khi liệt kê phải đồng thời phân loại số liệu theo từng tài khoản ghi Nợ và hình thành từng cột số liệu theo từng tài khoản ghi Nợ và như vậy hình thành từng cột số liệu chỉ rõ: có một tài khoản nợ các tài khoản đối ứng hoặc ngược lại.

– Số phát sinh Nợ của từng tài khoản trên từng dòng của bảng sẽ được đem đối chiếu với số phát sinh Nợ của từng tài khoản tương ứng đã  được phản ánh trên sổ cái tài khoản.

Nếu xuất hiện chênh lệch chứng tỏ việc ghi chép có thiếu sót, phải tìm sai sót do khoản nào để sửa sai.

– Rút số dư cuối kỳ của từng tài khoản. Nếu số dư ở bên Nợ, ghi vào dòng “Dư cuối kỳ bên Nợ”.

Nếu số dư cuối kỳ ở bên Có, ghi vào cột “Dư cuối kỳ bên Có”.

Số dư này được đối chiếu với số dư của tài khoản trên sổ. Tổng dư Nợ cuối kỳ = Tổng dư Có cuối kỳ, ghi ở ô X2.

Phương pháp này có ưu  điểm là kiểm tra  được tính chất hợp lý của các quan hệ đối ứng tài khoản.

Tuy nhiên cũng không phát hiện được những trường hợp bỏ sót hay ghi trùng bút toán.

Mặt khác nếu đơn vị sử dụng nhiều tài khoản, phát sinh quá nhiều nghiệp vụ thì việc lập bảng sẽ mất nhiều thời gian. Do đó bảng này ít đùng trong thực tế.

            Bài 24 : Tổng hợp số liệu chi tiết ( Bảng chi tiết số dư và số phát sinh )

1. Nội dung và kết cấu của bảng tổng hợp số liệu chi tiết  

Bảng này được xây dựng trên cơ sở mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp với tài khoản phân tích nhằm đối chiếu số liệu giữa kế toán chi tiết với kế toán tổng hợp.

Bảng tổng hợp số liệu chi tiết là một trang sổ liệt kê toàn bộ số dư đầu kỳ, tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có, số dư cuối kỳ của tài khoản phân tích là các sổ, thẻ chi tiết của một tài khoản tổng hợp.

Số liệu tổng cộng của từng sổ, thẻ chi tiết được ghi 1 dòng vào bảng. Số liệu tổng cộng của bảng này phải khớp trùng với số liệu chung trên tài khoản tổng hợp.

Nếu có chênh lệch tức là quá trình ghi chép của kế toán có sai sót, phải kiểm tra và sửa chữa lại.

Như vậy phương pháp này dùng để kiểm tra số liệu của riêng từng tài khoản mà mỗi tài khoản, tùy theo nội dung phản ánh, có những đặc điểm riêng, yêu cầu quản lý riêng nên mẫu sổ chi tiết, mẫu bảng số liệu chi tiết có thể không giống nhau, mà được xây dựng thiết kế mẫu biểu tuỳ theo từng nhóm tài khoản và yêu cầu quản lý.

Trong thực tế người ta thường sử dụng kết hợp hai phương pháp: Bảng cân  đối số phát sinh và bảng tổng hợp số liệu chi tiết  để  vừa kiểm tra số liệu tổng quát của các tài khoản kế toán vừa kiểm tra số liệu chi tiết của từng tài khoản kế toán, cùng với những quan hệ đối chiếu khác (thủ kho, thủ quỹ, người mua, người bán..)

  2. Một số bảng tổng hợp số liệu chi tiết áp dụng phổ biến  

 Bảng tổng hợp số liệu chi tiết nguyên liệu, vật liệu  

bangnvl

Bảng tổng hợp số liệu chi tiết nguyên liệu, vật liệu là bảng tổng hợp số liệu của các loại nguyên liệu vật liệu tồn kho  đầu kỳ; nhập, xuất trong kỳ và tồn kho cuối kỳ dùng để kiểm tra các số liệu ở các sổ chi tiết về nguyên liệu, vật liệu.

Số liệu tổng hợp có khớp đúng với tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu hay không, theo nguyên tắc phù hợp giữa tài khoản tồng hợp và tài khoản phân tích.

* Phương pháp lập bảng:

Bảng được lập trên cơ sở số liệu của các sổ chi tiết về nguyên liệu, vật liệu. Cuối mới kỳ kế toán, mỗi trang sổ chì tiết nguyên liệu vật liệu được cộng số nhập, số xuất và tính ra số tồn cuối kỳ, kể cả về số lượng và số tiền.

Căn cứ vào tổng số của mỗi trang (mỗi trang ghi chép một loại nguyên liệu), kế toán ghi vào bảng tổng hợp số liệu chi tiết nguyên liệu một dòng.

Như vậy có bao nhiêu loại nguyên liệu thì có bấy nhiêu trang sổ chi tiết và cuối kỳ lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết nguyên liệu thì có bấy nhiêu dòng.

Sau khi nhập xong dữ liệu vào bảng tổng hợp số liệu chi tiết nguyên liệu, sẽ cộng số liệu của các cột “số tiền” rồi đối chiếu với sổ tổng hợp tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Các cột “số lượng” không cộng được vì các đơn vị đo lường khác nhau, người ta đã đánh dấu X vào dòng tổng cộng để biểu thị các cột đó không thể cộng được.

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

***DOWNLOAD: TỔNG HƠP GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

gtnlkt

Chúc các bạn học tập tốt!

  • Related Posts

    Thêm bình luận