Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán. Môn nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên khối kinh tế. Tuy nhiên, đối với các sinh viên chuyên ngành Kế toán thì môn học này là môn học nền tảng giúp các bạn dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở những môn kế toán chuyên ngành. Còn đối với những bạn sinh viên không phải chuyên ngành kế toán thì môn học này trang bị kiến thức cơ bản về kế toán để các bạn biết cách tiếp cận với các thông tin kế toán.

Mục 1.Nguyên lý kế toán là gì?

1.Khái niệm:

Môn nguyên lý Kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.nlkt

2. Mục đích nhập môn Nguyên lý kế toán

Nhập môn nguyên lý kế toán giúp các bạn kế toán định hướng được về hình thức và nội dung môn học như sau:

 2.1 Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.

2.2. Hệ thống tài khoản kế toán

2.3. Hệ thống Chứng từ Kế toán.

2.4. Hệ thống Sổ sách Kế toán.

2.5. Hệ thống Báo cáo Kế toán.

2.6. Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn.

2.7. Căn bản về khấu hao tài sản cố định.

2.8. Căn bản về giá thành sản phẩm.

2.9. Các thuật ngữ kế toán thường gặp.

Kế toán là một ngành học đòi hỏi bạn luôn phải tiếp cận với tri thức hiện đại trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Bên cạnh đó, học kế toán rèn cho bạn tính cẩn thận, chu đáo, kỹ năng phân tích và xử lý các tình huống phát sinh trong kinh tế tài chính đặc thù mà không có ngành nào cạnh tranh được. Không chỉ với những người đang làm công tác kế toán mà trong nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay thì các cấp quản lý hoặc các nhà đầu tư cũng cần có kiến thức tổng hợp sử dụng đến để hỗ trợ cho việc quản lý, phân tích và ra quyết định. 

 Mục 2.Thuật ngữ tiếng anh trong nguyên lý kế toán 

Thuật ngữ tiếng anh trong kế toán

1/ Advances to employees : Tạm ứng
2/ Accelerated depreciation : Khấu hao gia tốc
3/ Accounts Payable : Tài khoản phải trả
4/ Accounts receivable : Tài khoản phải thu
5/ Actual Cost : Chi phí (Giá thành) thực tế
6/ Adjusting entry : Bút toán điều chỉnh
Bút toán điều chỉnh là loại bút toán đặc biệt (bút toán thuộc về chỉnh sửa không giống như các bút toán đươc ghi nhận khi 1 nghiệp vụ phát sinh) thường được thực hiện tại thời điểm khoá sổ kế toán giúp cho số dư tài khoản được phản ánh đúng.
7/ Asset : Vốn, tài sản
8/ Average Cost : Chi phí (giá thành) bình quân
9/ Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
10/ Accrued expenses : Chi phí trích trước, chi phí phải trả
VD: lương nhân viên đã ghi vào chi phí tháng trước nhưng thực tế vẫn chưa trả. Đến tháng sau khoản này sẽ được chuyển thành Accrual Expense. Nếu sau này trả khoản lương này cho nhân viên thì ghi “có” ở tài khoản này và “nợ” ở tiền mặt
11/ Activity-based costing : Giá thành đảm phí (Kế toán tính giá thành dựa vào phương thức hoạt động, nghĩa là các nhà quản trị chỉ chú ý đến nguồn gốc phát sinh chi phí ( những nhân tố ảnh hưởng đến CP sp…))
12/ Additional costs : Chi phí phụ trội
13/ Absorption costing:
Một phương pháp định chi phí đầy đủ (Full Costing), gán cả biến phí lẫn định phí sản xuất cho hàng hóa đã sản xuất trên cơ sở theo tỷ lệ, bất chấp hàng hóa bán được trong kỳ hiện hành. So sánh với Contribution costing (định chi phí biến hay tham phần) chỉ gán mọi định phí sản xuất cho hàng hóa đã bán trong kỳ hiện hành
Phương pháp này tính vào giá thành SP những khoản mục
1. CP nguyên liệu trực tiếp
2. CP nhân công trực tiếp
3. CP SX chung
Cả 3 mục này được xem là CP SPhẩm (Product costs)
Ngoài ra các CP bán hàng, quản lý chung được xem là CP thời kỳ (Period costs)
Ngược lại với Absorption costing là Direct costing: Tính vào giá thành SP những khoản mục
1. CP nguyên liệu trực tiếp
2. CP nhân công trực tiếp
3. CP SX chung phần khả biến (V)
Cả 3 mục này được xem là CP SPhẩm (Product costs)
Ngoài ra các CP bán hàng, quản lý chung và CP SX chung phần bất biến (F) được xem là CP thời kỳ (Period costs)
14/ Accrued Liability : Nợ phải trả trích trước.eng

 

15/ Asset Reversion : Tài sản được thu hồi
16/ Accounting Conventions & Principles : Quy ước và nguyên lý kế toán
17/ Accounting Period : Kỳ kế toán. Có thể là tháng, quý, năm tùy thuộc yêu cầu báo cáo
18/ Accounting estimate : Ước tình kế toán. Là một giá trị chỉ gần đúng của 1 chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập báo cáo tài chính, ví dụ:
* Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh:
– Dự phòng nợ phải thu khó đòi;
– Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;
– Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
– Trích khấu hao tài sản cố định;
– Chi phí trả trước;
– Giá trị sản phẩm dở dang;
– Doanh thu ghi nhận trước;
– Doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang.
* Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh:
– Dự phòng chi phí bảo hành;

– Chi phí trích trước.
19/ Accounting Equation : Phương trình kế toán
Phương trình kế toán là một biểu thức toán học được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa tài sản, các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một tổ chức kinh doanh. Phương trình kế toán căn bản cho thấy Tài sản luôn bằng các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, nhưng có thể thay đổi hai vế của phương trình trong mỗi tình huống cụ thể .. VD : Tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả luôn bằng vốn chủ sở hữu
20/ Accrued Interest : Thường được dịch là lãi dự thu / hoặc lãi dự chi (tuỳ nghĩa). Có nơi gọi cái này là lãi treo (informal).

21/ ACCOUNTING STANDARDS BOARD (ASB) :
UỶ BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN chịu trách nhiệm soạn thảo, cải tiến, sửa đổi và thu hồi các chuẩn mực kế toán. Nhiều Uỷ ban Chuẩn mực kế toán chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc các vấn đề kế toán khác nhau.
22/ ACCOUNTING EVENT :
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN phát sinh khi tài sản hoặc nợ của một doanh nghiệp tăng/giảm hoặc khi tài sản vốn thực có của chủ sở hữu có thay đổi.
23/ ACCOUNTING :
Tính toán, hạch toán, kế toán, công việc kế toán, nghiệp vụ kế toán
Về cơ bản, KẾ TOÁN là một hệ thống đo lường và lập báo cáo về các sự kiện kinh tế dựa vào phương trình kế toán để phục vụ quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Nhìn chung, khi nói đến “kế toán” người ta thường ám chỉ phòng kế toán, hoạt động kế toán hoặc các cá nhân tham gia vào việc vận dụng phương trình kế toán.

24/ AGENCY COSTS
CHI PHÍ ĐẠI LÝ là các chi phí phát sinh từ việc thuê một đại lý thực hiện việc ra quyết định thay cho bên uỷ thác
25/ AGENCY
Quan hệ đại lý là quan hệ giữa bên uỷ thác và bên đại lý trong đó bên đại lý được uỷ quyền đại diện bên uỷ thác trong một số giao dịch.
26/ AFFILIATE
Quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai công ty khi một công ty sở hữu số vốn góp đáng kể, nhưng dưới mức đa số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty kia, hoặc khi cả hai đều là công ty phụ thuộc (công ty con) của công ty thứ ba
27/ ACCRUAL
KẾ TOÁN PHÁT SINH: một chế độ kế toán ghi nhận các khoản thu hay các khoản chi khi chúng phát sinh chứ không phải khi chúng đã được thực thu hay thực chi.
28/ ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING : Kế toán trên cơ sở phát sinh
Kế toán trên cơ sở phát sinh là một phương pháp kế toán ghi chép thu nhập và chi phí trong một thời kỳ trên cơ sở tất cả các khoản thu và chi phát sinh trong kỳ đó không phân biệt đã thực thu, thực chi hay chưa. Nhìn chung, cơ sở kế toán này thường bắt buộc áp dụng khi lập báo cáo tài chính cho người ngoài doanh nghiệp để phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAPP).
29/ ACCRUAL CONCEPT see ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING.
KHÁI NIỆM PHÁT SINH xem KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÁT SINH
30/ AUDIT RISK : Rủi ro kiểm toán
Rủi ro kiểm toán là rủi ro do kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu.
Rủi ro kiểm toán gồm:
– Rủi ro tiềm tàng: là rủi ro tiềm ẩn, vốn có trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trên báo cáo tài chính chứa đựng sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp, mặc dù có hay không có hệ thống kiểm soát nội bộ.
– Rủi ro kiểm soát: là rủi ro xảy ra sai sót trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hế, không phát hiện và không được sửa chữa kịp thời.
– Rủi ro phát hiện: là rủi ro xảy ra sai sót trọng yéu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi được tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên không phát hiện được.
31/ ALLOWANCE FOR BAD DEBTS
Dự phòng nợ phải thu khó đòi là tài khoản dùng để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi nằm trong tổng công nợ phải thu.
32/ ALLOCATION : Sự Phân Phối, phân bổ
33/ AGGREGATE : Tính Gộp Hoặc Tính Tổng
34/ APPORTION : Chia ra từng phần
35/ AVERAGE COST METHOD

Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền
36/ AUDIT REPORT
Audit report (nó còn tương đương với thuật ngữ auditor’s report): Báo cáo của kiểm toán viên
Báo cáo của kiểm toán viên là một văn bản do kiểm toán viên lập trình bày về mục tiêu, phạm vi và kết quả của cuộc kiểm toán. Kết quả của cuộc kiểm toán bao gồm các phát hiện, kết luận (ý kiến) và các ý kiến tư vấn.
37/ ACCOUNTING RATIO : Chỉ số kế tóan
Chỉ số kế toán là kết quả của việc chia hai chỉ tiêu báo cáo tài chính (Chỉ tiêu kế toán) cho nhau. Các chỉ số kế toán giúp các nhà phân tích hiểu các báo cáo tài chính qua việc tập trung vào các mối quan hệ cụ thể.
38/ APIC (viết tắt của Additional Paid-In-Capital): Vốn góp bổ sung
Paid-in capital: vốn đã góp, vốn đóng đủ, vốn cơ bản nội bộ
39/ AICPA : là từ viết tắt của Hiệp hội kế toán viên công chứng của Mỹ. Đây là một tổ chức hiệp hội nghề nghiệp rất có danh tiếng ở Mỹ. Các tổ chức tương tự như ở Anh: ACCA, ICAEW, CPA hoặc ở Úc CPA Australia.
40/ ASB see ACCOUNTING STANDARDS BOARD
ASB xem ACCOUNTING STANDARDS BOARD (Uỷ Ban Chuẩn mực Kế toán).

41/ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
Là khối thương mại các nước ở khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu chính là xây dựng một hiệp định thương mại tự do giữa các nước thành viên
Là một tổ chức chính trị, kinh tế và văn hoá của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thành lập năm 1967, mục đích của tổ chức này là thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên. Cuộc họp thượng đỉnh của các nước thành viên thường diễn ra vào tháng Mười một hàng năm.
42/ ASSUMPTION
1. Theo nghĩa thông thường, là một hoặc một số điều tin tưởng hoặc sự việc chưa được chứng thực có đóng góp vào một kết luận nào đó.
2. Theo nghĩa kỹ thuật, là hành động nhận trách nhiệm hoặc nhận nợ thay một bên khác.
43/ ADF
Sau khi Khấu trừ Cước phí (chuyên chở) (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn)
44/ ACH
Phòng Thanh toán Bù trừ Tự động
Hệ thống Thanh toán Tự động
45/ ADI
Sau Ngày Lập Hoá đơn (thuật ngữ sử dụng trong lập hoá đơn).
46/ A&M (Additions and Maintenance) :Thêm vào và Bảo trì
47/ A&G (Adminstrative & General) : Quản trị và Tổng quát
48/ A&E (Appropriation & Expense or Analysis & Evaluation) : Sự riêng biệt và chi phí hoặc Sự phân tích và ước lượng
49/ A&P (Administrative and Personnel) : Quản trị và Cá nhân
50/ ABATEMENT : Sự hạ giá hoặc giảm giá
51/ ACB : Điều chỉnh chi phí cơ bản

52/ ACCELERATED DEPRECIATION :
Phương pháp khấu hao nhanh còn gọi là khấu hao gia tốc : Là Phương pháp tính khấu hao với số khấu hao lớn nhất ở năm đầu tiên sử dụng

53/ Break-even point: Điểm hòa vốn
54/ Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
55/ Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
56/ Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
57/ Capital: Vốn
58/ Authorized capital: Vốn điều lệ
59/ Called-up capital: Vốn đã gọi
60/ Capital expenditure: Chi phí đầu tư
61/ Invested capital: Vốn đầu tư
62/ Issued capital: Vốn phát hành
63/ Uncalled capital: Vốn chưa gọi
64/ Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)
65/ Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
66/ Carriage: Chi phí vận chuyển
67/ Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
68/ Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
69/ Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
70/ Cash book: Sổ tiền mặt
71/ Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
72/ Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
73/ Category method: Phương pháp chủng loại
74/ Cheques: Sec (chi phiếú)
75/ Clock cards: Thẻ bấm giờ
76/ Closing an account: Khóa một tài khoản
77/ Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
78/ Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
79/ Company accounts: Kế toán công ty
80/ Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
81/ Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
82/ Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
83/ Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
83/ Consistency: Nguyên tắc nhất quán
84/ Control accounts : Tài khoản kiểm tra
85/ Conventions: Quy ước
86/ Conversion costs: Chi phí chế biến
87/ Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
88/ Cost application: Sự phân bổ chi phí
89/ Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
90/ Cost object: Đối tượng tính giá thành
91/ Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
92/ Credit balance: Số dư có
93/ Credit note: Giấy báo có
94/ Credit transfer: Lệnh chi
95/ Creditor: Chủ nợ
96/ Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
97/ Current accounts: Tài khoản vãng lai
98/ Current assets: Tài sản lưu động
99/ Curent liabilities: Nợ ngắn hạn
100/ Current ratio: Hệ số lưu hoạt
101/ Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
102/ Debenture interest: Lãi trái phiếu
103/ Debit note: Giấy báo Nợ
104/ Debtor: Con nợ
105/ Depletion: Sự hao cạn
106/ Depreciation: Khấu hao
107/ Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
108/ Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
109/ Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
110/ Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
111/ Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
112/ Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
113/ Direct costs: Chi phí trực tiếp
114/ Directors: Hội đồng quản trị
115/ Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
116/ Discounts: Chiết khấu
117/ Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
118/ Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
119/ Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
120/ Discounts received: Chiết khấu mua hàng
121/ Dishonored cheques: Sec bị từ chối
122/ Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
123/ Dividends: Cổ tức
124/ Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
125/ Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
126/ Drawing: Rút vốn
127/ Equivalent units: Đơn vị tương đương
128/ Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương
129/ Errors: Sai sót
130/ Expenses prepaid: Chi phí trả trước
131/ Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
132/ FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
133/ Final accounts: Báo cáo quyết toán
134/ Finished goods: Thành phẩm
135/ First call: Lần gọi thứ nhất
136/ Fixed assets: Tài sản cố định
137/ Fixed capital: Vốn cố định
138/ Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định
139/ General ledger: Sổ cái
140/ General reserve: Quỹ dự trữ chung
141/ Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
142/ Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
143/ Goodwill: Uy tín
144/ Gross loss: Lỗ gộp
145/ Gross profit: Lãi gộp
146/ Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
147/ Historical cost: Giá phí lịch sử
148/ Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T
149/ Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
150/ Imprest systems: Chế độ tạm ứng
160/ Income tax: Thuế thu nhập
161/ Increase in provision: Tăng dự phòng
162/ Indirect costs: Chi phí gián tiếp
163/ Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
164/ Intangible assets: Tài sản vô hình
165/ Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
166/ Investments: Đầu tư
167/ Invoice: Hóa đơn
168/ Issue of shares: Phát hành cổ phần
169/ Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
170/ Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
171/ Journal: Nhật ký chung
172/ Journal entries: Bút toán nhật ký
173/ Liabilities: Công nợ
174/ LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
175/ Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
176/ Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
177/ Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
178/ Long-term liabilities: Nợ dài hạn
179/ Loss: Lỗ
180/ Gross loss: Lỗ gộp
181/ Net loss: Lỗ ròng
182/ Machine hour method: Phương pháp giờ máy
183/ Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
184/ Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
185/ Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
186/ Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
187/ Materiality: Tính trọng yếu
188/ Materials: Nguyên vật liệu
189/ Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
190/ Net assets: Tài sản thuần
191/ Net book value: Giá trị thuần
192/ Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
193/ Nominal accounts: Tài khoản định danh
194/ Nominal ledger: Sổ tổng hợp
195/ Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
196/ Objectivity: Tính khách quan
197/ Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
198/ Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
199/ Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
200/ Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
201/ Ordinary shares: Cổ phần thường
202/ Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
203/ Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
204/ Overdraft: Nợ thấu chi
205/ Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
206/ Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
207/ Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
208/ Paid-up capital: Vốn đã góp
209/ Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
210/ Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ
211/ Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục
212/ Personal accounts: Tài khoản thanh toán
213/ Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí
214/ Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí
215/ Physical deteration: Sự hao mòn vật chất
216/ Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)
217/ Posting: Vào sổ tài khoản
218/ Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước
219/ Preference shares: Cổ phần ưu đãi
220/ Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
221/ Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy
222/ Preliminary expenses: Chi phí khởi lập
223/ Prepaid expenses: Chi phí trả trước
224/ Private company: Công ty tư nhân
225/ Profitability: Khả năng sinh lời
226/ Prime cost: Giá thành cơ bản
227/ Principle, error of: Lỗi định khoản
228/ Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
229/ Product cost: Giá thành sản phẩm
230/ Production cost: Chi phí sản xuất
231/ Profits: lợi nhuận, lãi
232/ Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
233/ Gross profit: Lãi gộp
234/ Net profit: Lãi ròng
235/ Profit and loss account: Tài khoản kết quả.

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. Phạm Thị Thúy Nga
   16/01/2016 at 15:47 - Reply

   Có thể gửi cho mình tài liệu học môn này ko ad

  Thêm bình luận