Tổng hợp đề thi nguyên lý kế toán

Tổng hợp đề thi nguyên lý kế toán

Tổng hợp đề thi nguyên lý kế toán. Chia sẻ các bạn mẫu đề thi nguyên lý kế toán, các bạn cần đáp án để lại bình luận bằng email nhé!

Đề thi 1: 

đề 1

 

Đề thi 2: đề 2

Đề thi 3: đề 3

Đề thi  4:

Đề thi Nguyên Lý Kế Toán

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Trên bảng cân đối kế toán , số dư của tài khoản 214 sẽ được trình bày:

a/Bên phần tài sản và ghi âm (mực đỏ)

b/Bên phần nguồn vốn và ghi dương (mực thường)

c/Bên phần nguồn vốn và ghi âm (mực đỏ)

d/Bên phần tài sản và ghi dương (mực thường)

Câu 2: Cho biết đặc điểm của bảng cân đối kế toán

a/Phản ánh chi tiết tài sản và nguồn vốn, biểu hiện bằng tiền, sau một thời kỳ nhất định

b/Phản ảnh tổng quát tài sản và nguồn vốn, biểu hiện bằng tiền, sau một thời kỳ nhất định

c/Phản ảnh tổng quát tài sản và nguồn vốn,  biểu hiện bằng tiền, tại một thời điểm nhất định

d/Không có câu nào đúng

Câu 3:Trường hợp nào sau đây không làm thay đổi số tổng cộng cuối cùng của Bảng cân đối kế toán

a/Xuất quỹ tiền mặt trả nợ vay ngân hàng 700.

b/Mua hàng hóa chưa thanh toán 200

c/Vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ người bán 300

d/Tất cả các trường hợp trên

Câu 4: Bảng cân đối kế toán ngày 1/1/05 gồm: tiền mặt 300, nợ người bán 100, người mua nợ 200 và vốn chủ sở hữu.Sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh “vay ngắn hạn ngân hàng để mua hàng hóa 100” thì vốn chủ sở hữu và tổng tài sản sẽ là:

a/500 và 600

b/400 và 600

c/400 và 500

d/500 và 500

Câu 5:ghi nhận nghiệp vụ mua một công cụ là khoản chi phí trong kỳ thay vì là tài sản, sẽ ảnh hưởng đến: 

a/Báo cáo kết quả kinh doanh

b/bảng cân đối kế toán

c/Cả 2 nội dung trên

d/Không phải 2 nội dung này

Câu 6: Hóa đơn bán hàng của đơn vị có thể là:

a/Hóa đơn điện tử

b/Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán

c/Hóa đơn theo mẫu in sẵn

d/Tất cả các loại trên

Câu 7: Câu phát biểu nào sau đây không thuộc nội dung của “kiểm tra chứng từ kế toán”

a/Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ

b/Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ

c/Kiểm tra việc hoàn thành và luân chuyển chứng từ

d/Kiểm tra việc chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ

Câu 8: Kiểm tra chứng từ là:

a/Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ

b/Tính giá chứng từ, ghi chép định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

c/Hai câu trên đúng

d/Hai câu trên sai

Câu 9: Chứng từ ghi số là:

a/Chứng từ mệnh lệnh

b/Chứng từ dùng để tập hợp các số liệu của chứng từ gốc cùng loại, cùng nghiệp vụ, trên cơ sở đó để ghi chép vào sổ kế toán

c/Chứng từ chấp hành

d/Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 10: Sổ kế toán tổng hợp chủ yếu dùng trong hình thức nhật ký chung bao gồm:

a/Sổ nhật ký chung, sổ cái

b/Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ nhật ký chung, sổ cái

c/Sổ nhật ký chung, sổ cái

d/Tất cả đều sai

Câu 11:Phương pháp ghi bổ sung được áp dụng khi:

a/Số ghi sai < số ghi đúng, sai lầm phát hiện sớm

b/Số ghi sai < số ghi đúng, sai lầm phát hiện trễ

c/Cả 2 trường hợp trên

d/Cả hai đều sai

Câu 12: Việc lựa chọn hình thức kế toán cho một đơn vị phụ thuộc vào:

a/Đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn

b/Quy mô của đơn vị

c/Cả 2 điều kiện trên

d/Không phải các điều kiện trên

Câu 13: Trình tự các bước công việc trong một hệ thống kế toán là:

a/Báo cáo tài chính, chứng từ gốc, nhật ký, sổ tài khoản, kiểm tra đối chiếu

b/Nhật ký, chứng từ gốc, sổ tài khoản, kiểm tra đối chiếu, báo cáo tài chính

c/Chứng từ gốc, nhật ký, sổ tài khoản, kiểm tra đối chiếu, báo cáo tài chính

d/Chứng từ gốc, sổ tài khoản, nhật ký, kiểm tra đối chiếu, báo cáo tài chính

Câu 14:Kết cấu của tài khoản 911:

a/Bên có: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kết chuyển lãi

b/Bên nợ: doanh thu, bán hàng thuần, kết chuyển lỗ

c/Tất cả đều đúng

d/Tất cả đều sai

Câu 15: Nhập kho 1000 sản phẩm hoàn thành, với tổng giá thành 13.500. Biết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7.300, chi phí nhân công trực tiếp 2.800, chi phí sản xuất chung 3.400, chi phí bán hàng 2.500, chi phí quản lý doanh nghiệp 1.200. Không có chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ. Vậy chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ là?

a/3.700

b/6.200

c/0

d/2.500

Câu 16: Trong tháng 8/N, Viet Nam Airlines bán được rất nhiều vé máy bay của các chuyến bay trong tháng 9/N với tổng số tiền là 1.500 triệu đồng.Số tiền này sẽ được công ty:

a/Chỉ ghi nhận vào doanh thu tháng 9

b/Ghi nhận ngay vào doanh thu của tháng 8/N

c/Ghi nhận vào doanh thu của cả 2 tháng                    

d/Các câu trên đều sai

Câu 17: Doanh thu của một sản phẩm hàng hóa đem tiêu thụ được tính dựa vào:

a/Giá bán chưa thuế của hàng hóa, thành phẩm

b/Giá xuất kho của hàng hóa, thành phẩm

c/Giá bán đã có thuế của hàng hóa, thành phẩm

d/Không phải nội dung nào trên đây

Câu 18: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chưa được ghi nhận doanh thu:

a/Khách hàng chưa nhận hàng nhưng thanh toán trước cho doanh nghiệp bằng tiền mặt

b/Khách hàng đã nhận hàng và thanh toán cho DN bằng tiền mặt

c/Khách hàng đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho doanh nghiệp

d/Không có trường hợp nào

Câu 19:  Trong nguyên tắc đánh số cho tài khoản thì số đầu tiên thể hiện:

a/Nhóm tài khoản

b/Loại tài khoản

c/Số thứ tự của tài khoản trong nhóm

d/Câu a và b đúng

Câu 20: Kế toán tổng hợp là:

a/Việc phản ánh số tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản

b/Việc phản ánh số tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản câp 1

c/Không có câu nào đúng

d/Cả 2 câu đều đúng

Câu 21: Câu phát biểu nào sau đây không thuộc đặc điểm cở bản của phương thức tài khoản

a/Phản ánh tình hình của đối tượng kế toán trong suốt một thời kỳ

b/Phản ánh đối tượng kế toán tại một thời điểm nhất định

c/Là sổ kế toán tổng hợp được dùng để ghi chép số tiền về số hiện có cũng như sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể dựa trên cơ sở phân loại các nghiệp vụ kinh tế theo các biểu thức nhất định

d/Giám đốc thường xuyên kịp thời tình hình bảo vệ và sử dụng từng loại tài sản , từng loại nguồn vốn

Câu 22: Nhóm tài khoản dùng để điều chỉnh giảm giá trị của tài sản là nhóm tài sản:

a/Có kết cấu ngược lại với kết cấu của tài khoản mà nó điều chỉnh

b/Trên bảng cân đối kế toán được ghi bên phần tài sản và ghi số âm

c/Gồm các tài sản 129, 139, 159,  229 và 214

d/Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 23: Cột số dư cuối kỳ bên nợ  của bảng cân đối tài khoản

a/Chỉ gồm số dư của các tài khoản loại 1 và 2

b/Chỉ gồm số dư  của các tài khoản loại 3 và 4

c/Chỉ gồm số dư của các tài khoản loại 5 đến 9

d/Cả a và b

Câu 24: Có các số liệu sau: tồn kho đầu kỳ 2000 kg x 15 đ/kg, nhập kho đợt 1 : 3000 kg x  17 đ/kg, xuất kho đợt 1 : 3.700 kg, nhập kho đợt 2: 8.700 kg x 14 đ/kg, xuất kho đợt 2: 6.500 kg, vậy tổng giá trị vật liệu xuất kho trong tháng sẽ là (tính giá trị vật liệu xuất kho theo phương pháp LIFO ) – hệ thống hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên .

a/147.300

b/152.500

c/153.800

d/Không phải số liệu nào trên đây        

Câu 25: Hãy cho biết yếu tố liên quan đến việc tính giá bao gồm :

a/Chứng từ kế toán

b/Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

c/Tài khoản kế toán

d/Tất cả các yếu tố trên

Câu 26: Mua hàng hóa về nhập kho, chi phí vận chuyển hàng hóa nhập kho trả bằng tiền mặt sẽ được hoạch toán như sau:

a/Nợ 627/có 111

b/Nợ 156/có 111

c/Nợ 641/có 111

d/Nợ 152/có 111

Câu 27: Công ty PTL mua một ô tô vận tải vào ngày 02/09/N với giá 300 triệu VNĐ, đang sử dụng cho kinh doanh. Ngày 31/09/N giá chiếc xe này trên thị trường là 305 triệu VNĐ. Theo nguyên tắc giá phí:

a/Giá trị ghi số của chiếc xe được điều chỉnh tăng thêm 5 triệu cho phù hợp với giá trị thị trường

b/Giá trị ghi số của chiếc xe được điều chỉnh theo giá thị trường vào ngày kết thúc niên độ 31/12/N  trước khi lập báo cáo kế toán

c/Giá trị ghi số của chiếc xe được giữ nguyên là 300 triệu VNĐ

d/Tất cả các câu trên đều sai

Câu 28: Chọn giải pháp nào có kết quả ít thuận lợi nhất về quyền lợi của chủ sở hữu hay chọn hướng nào có ít lợi nhất cho tài sản của DN. Hai câu phát biểu trên thuộc nguyên tắc:

a/Trọng yếu

b/Thận trọng

c/Khách quan và thận trọng

d/Phù hợp

Câu 29: Bốn câu hỏi cần phải trả lời trong kế toán là những nội dung sau, ngoại trừ;

a/Ghi chép cái gì?

b/Giá trị nào dùng để ghi chép?

c/Khi nào thì ghi chép?

d/Vì sao phải ghi chép?

Câu 30: Thu tiền dịch vụ phí đã thực hiện cho khách hàng

a/Giảm tài sản, tăng nợ phải trả

b/Tăng tài sản, tăng vốn chủ

c/Giảm tài sản, giảm vốn chủ

d/Tăng tài sản, giảm tài sản

Phần Tự luận

Tại DN chịu thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ , hạch toán hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên , có tình hình sau, đơn vị tính 1000 Đ:

Số dư đầu kỳ của một số tài khoản có liên quan

Tài khoản 154 : 8000

Tình hình phát sinh trong kỳ:

Mua nguyên vật liệu trả bằng tiền mặt, giá hóa đơn chưa thuế 128.000, thuế GTGT 10% , chi phí vận chuyển trả bằng tiền tạm ứng  3.200

Xuất kho vật liệu cho sản xuất sản phẩm 64.000, quản lý sản xuất 12.000

Tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 32.000, bộ phận quản lý phân xưởng 8.000

Khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất 24.000

Tiền nước trả bằng tiền gửi ngân hàng phục vụ phân xưởng sản xuất 20.000 chưa thuế, thuế GTGT 10%

Nhập kho 500 sản phẩm hoàn thành, biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng 12.000.

Yêu cầu: tính toán, định khoản, phản ánh vào tài khoản. Xác định giá thành sản phẩm trong tháng.

 

 • Related Posts

  44 Bình luận

  1. Phan Thị Xuân Hằng
   21/04/2016 at 17:29 - Reply

   CHo mình xin đáp án những đề trên nhé. Cảm ơn ạ !

  2. Nguyễn Hoàng Kiến An
   05/05/2016 at 09:28 - Reply

   cho mình xin đáp án với, cám ơn nhiều :))

  3. Huyền
   10/05/2016 at 20:16 - Reply

   cho xin đáp án ạ

  4. Hà
   05/06/2016 at 23:49 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ, e cám ơn ạ!

  5. Lê Nga
   06/06/2016 at 00:52 - Reply

   Cho mình xin đáp án với ad nhé, cảm ơn trung tâm nhiều

  6. Nguyễn Thị Trịnh
   23/06/2016 at 10:50 - Reply

   Cho mình xin file đáp án với

  7. Hải Đức
   27/06/2016 at 14:23 - Reply

   Cho mình xin đáp án nhé. mình đang cần gấp, Thanks Ad! 🙂

  8. Nhung
   15/08/2016 at 22:33 - Reply

   Cho mình xin đáp án đề số 4

  9. Vương Thủy
   08/11/2016 at 16:07 - Reply

   có ai nhận được đáp án không ạ

  10. Nga
   07/02/2017 at 15:55 - Reply

   Cho em xin đáp án của các đề trên với ạ.
   email của em: [email protected]
   Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ

  11. Hoàng Diễm
   19/02/2017 at 23:31 - Reply

   Cho e xin đáp án với.

  12. Nguyễn Trang
   04/05/2017 at 23:55 - Reply

   cho em xin đáp án với ạ

  13. Huỳnh Ngọc Thắm
   19/09/2017 at 12:09 - Reply

   cho mình xin đề và đáp án,,,Cảm ơn

  14. Ánh
   26/10/2017 at 13:42 - Reply

   Cho e xin đâp án đề trên với Ạ.
   Mail: [email protected]
   E cảm ơn nhé

  15. Hồ Thị Cẩm Thuyệt
   27/10/2017 at 11:17 - Reply

   [email protected]

  16. ThuNguyet
   21/11/2017 at 12:16 - Reply

   Cho mình xin đáp án nhé.

  17. Tấn
   23/11/2017 at 21:50 - Reply

   Cho e xin dap an de 4 voi c

  18. Tấn
   23/11/2017 at 21:56 - Reply

   Cho e xin dap an de 4 nha c

  19. tuấn anh
   02/04/2018 at 07:54 - Reply

   cho em xin đấo án 3 đề tự luận với ạ

  20. Châu
   10/04/2018 at 12:33 - Reply

   Cho em xin đáp án phần trắc nghiệm ạ. Cảm ơn anh chị nhiều

  21. thêm
   17/04/2018 at 10:59 - Reply

   cho em xin file đáp án với ạ. em cảm ơn

  22. Quỳnh
   18/04/2018 at 23:19 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ

  23. Kiều
   08/05/2018 at 19:51 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ.e cảm ơn

  24. Mỹ Duyên
   17/05/2018 at 15:45 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ
   Em cảm ơn

  25. Hoàng Thiên Lam
   17/05/2018 at 21:17 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ, e cám ơn nhiều ạ!!

  26. Lam
   17/05/2018 at 21:18 - Reply

   cho e xin đáp án đề 4 với ạ

  27. Vân
   02/06/2018 at 07:18 - Reply

   E muôn xin đáp án ạ

  28. Nga
   06/07/2018 at 17:17 - Reply

   Cho mình xin file đáp án nhé! Cảm ơn Ad

  29. Phạm Thị Bích Thủy
   24/08/2018 at 14:36 - Reply

   Cho mình xin đáp án nhé. tks Ad nhiều

  30. ĐOÀN THỊ HÀ
   27/08/2018 at 08:37 - Reply

   thanks

  31. Hải
   28/08/2018 at 00:05 - Reply

   Cho em xin đáp án của các đề ạ, em cảm ơn nhiều ạ.

  32. LÊ HẰNG
   09/03/2019 at 16:02 - Reply

   CHO MÌNH XIN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VỚI. MÌNH CẢM ƠN.

  33. quyên phan
   21/03/2019 at 07:32 - Reply

   cho e xin đáp án phần trắc nghiệm, tự luận với ạ.
   em cảm ơn

  34. Thanh Tam
   30/03/2019 at 18:42 - Reply

   Cho minh xin dap an nhe, thanks Ads .

  35. Hiền
   28/04/2019 at 21:55 - Reply

   cho em xin đáp án các đề trên ạ

  36. Hiền
   28/04/2019 at 21:57 - Reply

   Cho e xin đáp án các đề trên ạ .E cảm ơn ạ

  37. Duyên
   09/05/2019 at 10:52 - Reply

   Cho e đáp án với ạ

  38. Le Trong
   10/05/2019 at 00:19 - Reply

   Cho mình xin đáp án với ạ

  39. Hiếu
   10/05/2019 at 11:25 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ

  40. Phạm Thế Quang
   08/12/2019 at 23:05 - Reply

   Cho xin đáp án đề số giúp !

  41. Phạm Tấn Toại
   13/12/2019 at 00:22 - Reply

   cho e xin đáp án phần trắc nghiệm với ạ !!!

  42. Trần Hoàng Linh
   21/12/2019 at 16:20 - Reply

   Cho e xin đáp án với ạ

  43. Đỗ Công Lộc
   30/12/2019 at 22:09 - Reply

   Cho em xin đáp án 3 đề ạ!
   Cám ơn ad!

  44. Thuỳ tiên
   06/01/2020 at 14:51 - Reply

   Cho em xin đáp án các bài trên với ạ

  Thêm bình luận