Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất – Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên, địa chỉ công ty, MST, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ …theo thông tư mới nhất hiện nay. Link DOWNLOAD ở cuối bài viết, các bạn nhấp vào link phía dưới để tải về nha.

(Hình ảnh : Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất)

(Hình ảnh : Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất)

Xem thêm:

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 

Tải biên bản hủy hóa đơn mới nhất

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai:

…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./…………..

….., ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …., tại văn phòng ……………, chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………
Do ông: …………………….., chức vụ: …….., làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ………, ký hiệu ……… ngày …….. đã kê khai vào kỳ …….. và lập hóa đơn điều chỉnh số …….., ký hiệu ……….. ngày …….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………….

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

1

2345

6=4×5

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

Bạn đang xem: Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giá

Thành tiền

12345

6=4×5

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty, sai địa chỉ

……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………..

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số …./……….-……..

….., ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng ……….., chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………………….
Do ông: ……………….., chức vụ: ……………., làm đại diện.
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………….

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu ……….. ngày ………. đã kê khai vào kỳ ……, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………………
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ………………………………………………………
HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Tải DOWNLOAD Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất:

<<<<< LINK DOWNLOAD >>>>>

Bài viết: Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Cách nhận biết tài sản cố định

**** Theo điều 3 thông tư 45/2013/TT-BTC thì tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời cả 3 tiêu chuẩn sau đây:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  • Related Posts

    Thêm bình luận