Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? – Tài sản cố định mới mua về chưa sử dụng có được trích khấu hao không? Căn cứ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định quy định các trường hợp không phải tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định như sau:

(Hình ảnh: Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?)

Điều 12, Khoản 3: Các loại tài sản cố định sau đây không phải tính hao mòn, khấu hao:

a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

b) Tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 Thông tư 45/2018/TT-BTC, trừ tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

c) Tài sản cố định đang thuê sử dụng.

d) Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước.

đ) Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được.

e) Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá trị nhưng đã hỏng không tiếp tục sử dụng được.

→ Như vậy, theo quy định như trên thì tài sản cố định mới mua về chưa sử dụng không có quy định không được trích khấu hao.

học kế toán thực hành

Bài viết: Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Có thể bạn quan tâm:

Tiêu chuẩn công nhận tài sản cố định (3 tiêu chuẩn):

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

+ Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Xem thêm: Phân biệt tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không? Thiên Nga
Tài sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao không?

Summary:

5

  • Related Posts

    Thêm bình luận