Cách Lập Bảng phân bổ Thuế GTGT - Mẫu số 01-6/GTGT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách Lập Bảng phân bổ Thuế GTGT – Mẫu số 01-6/GTGT

Cách Lập Bảng phân bổ Thuế GTGT – (Mẫu số 01-6/GTGT   theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC), Nộp kèm thêm là hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi 1 bản Bảng phân bổ thuế GTGT  mẫu số 01-6/GTGT tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.
Cách Lập Bảng phân bổ Thuế GTGT - Mẫu số 01-6 GTGT
Công văn 1421/TCT-KK hướng dẫn như sau:

  1. Chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán, thì Công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính, và nộp thuế tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.
  2. Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.
  3. Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu ở mục 2, lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính, thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau:
    • Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho đại phương nơi có cơ sở sản xuất.
    • Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán” theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC cùng với hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi 1 bản Bảng phân bổ thuế GTGT  mẫu số 01-6/GTGT tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

Cách Lập Bảng phân bổ Thuế GTGT – Mẫu số 01-6/GTGT

  • Related Posts

    Thêm bình luận