Bài kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Bài kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp

Bài kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp. Chia sẻ các bạn để kiểm tra môn tài chính doanh nghiệp có trình bày hướng dẫn giải, các bạn thắc mắc thì bình luận nội dung cần giải đáp bằng email bên dưới nhé!
Câu 1: Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng).
1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa có thuế GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng giá chưa có thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu thương mại được hưởng: 0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh, thời hạn 5 năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng 10%.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên?
Hướng dẫn giải :
1/ Xác định NG của TSCĐ
– NGmáy công cụ = 40 + 2 = 42 (triệu đồng)
– NG thiết bị sx = 110 + 10,5 – 0,5 = 120 (triệu đồng)
– NG P/tiện VT = 240 + 1,2 = 241,2 (triệu đồng)
– NG TB quản lý = 240 – 240 x 40% = 144 (triệu đồng)
Câu 2: Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã có thuế GTGT): 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30 triệu đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua sắm trong hai trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ.
2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương pháp:
a. Đường thẳng.
b. Số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những năm cuối. (Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ).
Hướng dẫn giải :
1. Xác định NG của TSCĐ
– Nếu DN nộp thuế GTGT trực tiếp NG Tb = 200 + 40 + 240 * 10% + 33 + 30 + 3 = 330 (triệu đồng)
– Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu trừ NG Tb = 200 + 40 + 30 + 30 = 300 (triệu đồng)
2. Tính số tiền khấu hao hàng năm của TSCĐ
a. Theo phương pháp đường thẳng:
MK = 300 /10 = 30 (triệu đồng/năm)
MK/ tháng = 30 /12 = 2,5 (triệu đồng/tháng)
b. Theo phương pháp số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những năm cuối:
TK = 1/10 = 10%
TK diều chỉnh = 10% * 2,5 = 25%
Câu 3:
Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất như sau:
1. Mua một bằng phát minh sáng chế sử dụng cho bộ phận sản xuất, giá hoá đơn chưa có thuế GTGT: 40 triệu đồng, thuế GTGT: 10%. Chi phí trước khi đưa vào sử dụng: 1,2 triệu đồng.
2. Mua dưới hình thức trao đổi một máy photo copy đang sử dụng ở bộ phận QLDN, nguyên giá: 18 triệu đồng, đã khấu hao: 3 triệu đồng để lấy một thiết bị sản xuất về sử dụng. Tài sản đem đi trao đổi có giá chưa thuế GTGT trên hoá đơn: 14 triệu đồng, tài sản nhận về có giá chưa thuế GTGT trên hoá đơn: 20 triệu đồng, doanh nghiệp phải chi thêm tiền thanh toán phần chênh lệch cho bên trao đổi, thuế suất của cả 2 loại máy trên là: 10%. Chi phí vận chuyển máy photo copy 0,22 triệu đồng (trong đó thuế GTGT: 10%) và chi phí lắp đặt thiết bị: 0,12 triệu đồng do bên trao đổi chịu.
Yêu cầu:
Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ nhận về (trong hai trường hợp tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ).
Đáp số :
+ DN nộp thuế GTGT trực tiếp
– NGTSCĐ VH = 45,2 (triệu đồng)
– NGTB = 22 (triệu đồng)
+ DN nộp thuế GTGT khấu trừ
– NGTSCĐ VH = 41,2 (triệu đồng)
– NGTB = 20 (triệu đồng)
Câu 4: Tại công ty T&T có tài liệu sau:
I. Theo tài liệu kế toán ngày 31/12/200x như sau:
Toàn bộ TSCĐ đều thuộc phạm vi tính khấu hao, không có TSCĐ chờ xử lý.
II. Năm 200x +1 dự kiến tình hình sau:
1. Ngày 01/6 bán bớt một số thiết bị cũ. Nguyên giá: 480 triệu đồng, đã khấu hao đủ.
2. Ngày 01/7 nhập thêm một số máy móc chuyên dùng đưa vào sử dụng, nguyên giá: 600 triệu đồng.
3. Ngày 01/8 nhập thêm một số máy vi tính dùng cho quản lý doanh nghiệp, nguyên giá: 30 triệu đồng.
Yêu cầu:
Hãy lập kế hoạch khấu hao cho năm 200x+1?
Biết rằng: Tỷ lệ khấu hao bình quân năm 200x+1 như tỷ lệ khấu hao bình quân năm 200x.
Hướng dẫn giải :

Bai kiem tra mon tai chinh doanh nghiep

+ NGt = 312,5 (triệu đồng)
+ NGg = 480 (triệu đồng)
+ NGg = 280 (triệu đồng)
+ NGc = 10.000 + 630 – 480 = 10.150 (triệu đồng)
+ NG = 10.000 + 312,5 – 280 = 10.032,5 (triệu đồng)
+ MK = 10.032,5 * 13% = 1.304,225 (triệu đồng)

  • Related Posts

    Thêm bình luận