Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang còn hiệu lực 2016. Bài viết bao gồm các văn bản, nghị định, thông tư về thuế GTGT  áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp. Để download toàn bộ các văn bản luật về thuế, các bạn để lại email vào khung bình luận bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé.

các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang còn hiệu lực 2016

Hình ảnh: Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang còn hiệu lực 2016

1/ Luật số: 13/2008/QH12
Trích yếu: Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 03 tháng 6 năm 2008
Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2009

2/Luật số 31/2013/QH13
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2013
Ngày hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2014.

3/Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất 1

Trích yếu: Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014

4/ Luật thuế GTGT sửa đổi số 106/2016/QH13
Trích yếu: sửa đổi:
– Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13
– Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13
– Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

Ngày ban hành: ngày 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

5/Luật thuế GTGT hợp nhất 2
Trích yếu: Hợp nhất các văn bản:
+ Luật 31/2013/QH13 – Ngày ban hành: 19/06/2013
+ Luật 71/2014/QH13– Ngày ban hành: 26/11/2014
+ Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2009

6/Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 18/12/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014

7/Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định này sửa đổi các Nghị định:
+ 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN;
+ 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT;
+ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN;
+ 83/2013/NĐ-CP về kê khai thuế.

Ngày ban hành: 01/10/2014
Ngày hiệu lực: 15/11/2014

8/Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2014/NĐ-CP và một số nghị định khác

Ngày ban hành: 12/02/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2015

9/Thông tư 219/2013/TT-BTC
Trích yếu: hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013

Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014

10/Thông tư 83/2014/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày hiệu lực: 10/08/2014

11/Thông tư 119/2014/TT-BTC
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và một số thông tư khác

Ngày ban hành: 25/08/2014
Ngày hiệu lực: 01/09/2014

12/Thông tư 134/2014/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư.

Ngày ban hành: 12/09/2014
Ngày Hiệu lực: 27/10/2014

13/Thông tư 151/2014/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/10/2014
Ngày hiệu lực: 15/11/2014, riêng quy định tại chương I thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014

14/Thông tư 26/2015/TT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn về Thuế GTGT và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 27/02/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2015

15/Thông tư 193/2015/TT-BTC
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC và nghị định 209/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành: 24/11/2015
Ngày hiệu lực: 10/01/2016

16/Thông tư 16/VBHN-BTC
Trích yếu: Hợp nhất 4 thông tư:
+ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014
+ Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
+ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

Ngày ban hành: 17/06/2015

17/Thông tư 99/2016/TT-BTC

Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn:
– Về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Bao gồm:
+ Việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
– Hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.
– Hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa.

Ngày ban hành: 29/06/2016
Ngày hiệu lực: 13/08/2016

** Ngoài ra, liên quan đến quá trình kê khai, nộp thuế GTGT, cần xem thêm:

18/Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

19/ Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

Bài viết: “Các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Nợ phải thu không có khả năng thu hồi– Thuế TNDN”

Câu hỏi:

Đơn vị tôi hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Hiện tại, đơn vị tôi có vài khoản nợ từ năm 2008; 2009; 2010 bị quá hạn từ 3 -6 năm, với số nợ gần 1 tỷ đồng, đến hết năm 2015 khoản nợ này vẫn không có khả năng thu hồi, chúng tôi đã đến trụ sở của các công ty này rất nhiều lần nhưng đều đóng cửa, không có người tiếp và công nợ cũng không được họ xác nhận đầy đủ. Tra cứu thông tin của các DN này trên website của Tổng cục thuế thì thấy thể hiện “Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”. Chứng từ liên quan đến các khoản nợ này hiện nay đơn vị tôi có chỉ là: Hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, đối chiếu công nợ có xác nhận của 2 bên nhưng không đầy đủ hết các năm. Với khoản nợ lớn và kéo dài như vậy đã gây những tổn thất to lớn cho đơn vị chúng tôi. Vậy kính mong được giải đáp cho đơn vị tôi được biết các khoản nợ trên có đủ điều kiện để xóa nợ không và thủ tục để xóa nợ gồm những gì? Khoản tổn thất trên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?

Trả lời bởi tổng cục thuế:

– Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: Doanh nghiệp thực hiện trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
– Tại Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích, lập và sử dụng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Theo đó, tại các khoản của Điều 6 đã quy định rõ điều kiện được trích lập dự phòng, phương pháp trích lập dự phòng, xử lý khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi.
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp của bạn có các khoản nợ đã quá hạn thanh toán thì doanh nghiệp bạn căn cứ các quy định nêu trên và từng khoản nợ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện trích lập và xử lý các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Nếu khoản trích lập và sử dụng khoản nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

 • Related Posts

  2 Bình luận

  1. Quynh
   19/02/2017 at 21:51 - Reply

   Cho em hỏi, làm sao tải các luật, thông tư, nghị định về đc. Em cảm ơn ah.

  2. Nguyễn Bình Luận
   15/11/2017 at 13:43 - Reply

   Tôi muốn có tất cả các văn bản pháp quy về Thuế GTGtT. Xin cảm ơn !

  Thêm bình luận