Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí

Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí? Có được khấu trử thuế GTGT ?
Chi phi cho nhan vien nghi mat co tinh vao chi phi

Tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động vào chi phí hợp lý thì cần:
– Hợp đồng kinh tế
– Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát
– Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí.
– Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống …, nếu là đơn vị cung cấp dịch vụ cho công ty thì phải thể hiện trên văn bản. (Nếu giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)
Chú ý:
-Tổng số các khoản chi có tính chất phúc lợi nêu trên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2014 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
– Phần vượt sẽ bị loại trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2014 cuối năm khi quyết toán thuế TNDN nhập phần chênh lệch vượt này vào chỉ tiêu B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm
*** Bài viết ” Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí ? ”
Theo Công văn 11819/CT-TTHT ngày 31/12/2014 của Cục thuế TP. HCM hướng dẫn như sau:
“Từ kỳ tính thuế năm 2014 Công ty có chi các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động như: cưới hỏi, ốm đau, thai sản, ma chay cho bản thân và gia đình người lao động; chi phí tổ chức họp mặt và giao lưu cuối năm giữa các nhân viên trong toàn Công ty, chi nghỉ mát cho người lao động…nếu có hóa đơn chứng từ chi theo quy định của pháp luật (trường hợp ký hợp đồng với các Công ty dịch vụ tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát thì phải có hóa đơn hợp pháp và phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ( nếu giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên)) và tổng số các khoản chi có tính chất phúc lợi nêu trên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2014 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”
Tại Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/09/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã nếu:
Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.”
2. Thuế Thu nhập cá nhân:
Theo khoản 1 điều 3 Nghị định 91:
Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN:
– Khoản lợi ích về nhà ở do DN xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:
– Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu, như: Chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ.
** Bạn đang xem bài viết ” Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí ? “

  • Related Posts

    Thêm bình luận