Kỹ năng lập thuyết minh BCTC và mẹo làm BCTC qua mạng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kỹ năng lập thuyết minh BCTC và mẹo làm BCTC qua mạng

Kỹ năng lập thuyết minh BCTC và mẹo làm BCTC qua mạng. Hướng dẫn kế toán phương pháp và kỹ năng lập thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo tài chính qua mạng như thế nào?  Theo bộ tài chính từ năm 2015 quyết định số 15 được thay thế bằng thông tư TT 200, nên chế độ kế toán được chia làm 2 chế độ chính” chế độ kế toán theo QĐ 48 và thông tư 200″.

cach lap BCTC qua mang

Lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48 gồm có những mẫu biểu nào.
Báo cáo bắt buộc
– Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN
– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN
– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN
Lập Bảng cân đối tài khoản khi lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48.
– Bảng Cân đối kế toán mẫu số B 01 – DNN
– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02 – DNN
– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09 – DNN
– Bảng Cân đối tài khoản mẫu số F 01- DNN

Lập bảng cân đối kế toán khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.
Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
+ Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
– Khi doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Bảng Cân đối kế toán;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
+ Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

cach lap BCTC qua mang

Các bước khi lập báo cáo tài chính qua mạng, kế toán cần chú ý theo dõi và làm theo từng bước nhé:

Cách lap bao cao tai chinh 2

cach lap BCTC qua mang1

cach lap BCTC qua mang3

cach lap BCTC qua mang4

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200.
– Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính.
– Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:
+ Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
+ Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);
+ Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống.
– Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận