Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh

Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh, ( Tải Công văn 2201/TCT-KK ở cuối bài nhé )  ,  Trường hợp khi DN phát sinh các hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh…….. mang lại doanh thu thi các khoản doanh thu đó kê khai thuế GTGT như thế nào?
Theo hướng dẫn tại Công văn 2201/TCT-KK ngày 24/05/2016 về Nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh của Tổng cục thuế như sau:

Điểm 1.4 khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai:

…đ) Trường hợp người nộp thuế cỏ hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điếm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị frực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chỉnh (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng ỉaỉ, chuyến nhượng bât động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bản hàng vãng lai và chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyêt định vê nơi kê khai thuế đổi với hoạt động xây dựng, lẳp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Điểm 6.1 khoản 6 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm a khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Điểm a khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đổi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dân tại điếm c khoản ỉ Điểu này.

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyên nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tỉnh theo tỷ lệ 2% đôi với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%
hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kỉnh doanh, bản hàng.

cong van 2201
Bài viết: ” Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh ” – Công văn 2201/TCT-KK

  • Related Posts

    Thêm bình luận