Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017. Ngày 12/04/2017 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016. Nội dung chính như sau:

Để tải tổng hợp các văn bản liên quan về trích khấu hao tài sản cố định, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Hình ảnh: Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

– Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

– Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

– Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.
Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

– Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định.

– Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp

Bài viết: “Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách hoạch toán tài sản cố định thuê hoạt động”

1. Giới thiệu chung thuê hoạt động

– Thuê hoạt động: Là thuê tài sản mà bên cho thuê không chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê.
– Điều kiện phân loại thuê tài sản là thuê hoạt động: Thuê tài sản không đủ điều kiện ghi nhận thuê tài chính thì được coi là thuê hoạt động.

2. Hoạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

a) Tại đơn vị đi thuê:

Đơn vị có trách nhiệm quản lý và sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê, Doanh nghiệp không tính khấu hao đối với những TSCĐ này, chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

– Căn cứ vào hợp đồng thuê TSCĐ và các chi phí khác có liên quan đến việc thuê ngoài (vận chuyển, bốc dỡ..), kế toán ghi:.

  + Với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 627, 641, 642: Tiền thuê và các chi phí khác có liên quan
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331: Số tiền thuê phải trả
Có TK 111, 112: Các chi phí khác

 + Với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 627, 641, 642: Tiền thuê gồm cả thuế GTGT và các chi phí khác
Có TK 331: Số tiền thuê phải trả
Có TK 111: Các chi phí khác

– Khi trả tiền cho đơn vị cho thuê, kế toán ghi:

Nợ TK 331 (hoặc 3388)
Có TK: 111, 112

b) Tại đơn vị cho thuê

TSCĐ cho thuê hoạt động vẫn thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nên hàng tháng vẫn phải tính khấu hao.

– Các chi phí liên quan đến việc cho thuê như khấu hao TSCĐ, chi phí môi giới, giao dịch, vận chuyển… kế toán phản ánh như sau:

Nợ TK 811: Tập hợp chi phí cho thuê
Có TK 214: Khấu hao TSCĐ cho thuê
Có TK 111, 112, 331: Các chi phí khác

– Các khoản thu về cho thuê, kế toán ghi:

  + Tại Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 111, 112: Tổng số thu
Có TK 711: Số thu về cho thuê (Không bao gồm thuế GTGT)
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

  + Tại Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK: 111, 112
Có TK 711: Tổng thu bao gồm cả thuế GTGT

  • Related Posts

    Thêm bình luận