Tải công văn Thuế số 2164/TCT-KK ngày 20/5/2016 v/v hoàn thuế GTGT nộp thừa - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải công văn Thuế số 2164/TCT-KK ngày 20/5/2016 v/v hoàn thuế GTGT nộp thừa

 Tải công văn Thuế số 2164/TCT-KK ngày 20/5/2016 v/v hoàn thuế GTGT nộp thừa, Doanh nghiệp nộp thừa thuế GTGT vào ngân sách nhà nước thì sẽ được hoàn như thế nào?
Căn cứ các quy định tại:

– Điểm 6.3, mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước:

“…Trường hợp hoàn trả các khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu KBNN thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh ỉỷ quyết toán NSNN năm đó, thì hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đủng mục lục NSNN của cảc khoản đã thu; nếu hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, thì hạch toán chỉ ngân sách năm sau của từng cấp ngân sách, theo sô tiên tương ứng với tỷ lệ phân chia khoản thu cho từng cấp ngân sách trước
đó.
– Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT: “…Trường hợp người nộp thuế được hoàn sổ thuế giá trị gia tăng nộp thừa theo quy định tại khoản 13 Điểu 1 Luật sửa đổi, bo sung một so điều của Luật Quản lỷ thuế thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế. ”

cong van 2164

  • Related Posts

    Thêm bình luận