Tải Thông tư 130/2016/TT-BTC - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải Thông tư 130/2016/TT-BTC

Tải Thông tư 130/2016/TT-BTC. Ngày 12/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT và  thuế TTĐB. Để download về các bạn nhấp vào link bên dưới để tải về hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc phải để được hỗ trợ nhé.

tt130

Thông tư sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế như sau:

– Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC).

– Thông tư 195/2015/TT-BTC.

– Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC).

– Bổ sung khoản 10 vào Điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

– Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016).

*** DOWNLOAD TẠI ĐÂY: Thông tư 130/2016/TT-BTC

Bài viết: “Tải Thông tư 130/2016/TT-BTC”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Nguyên tắc, kết cấu và nội dung phản ảnh tài khoản tiền mặt 111 theo thông tư 133”

1. Nguyên tắ c kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiề n mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Ti ền mặt” số tiền Việt Nam, ngoại tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ.

b) Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ,… theo quy định về chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.

c) Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.

d) Thủ quỹ ch ị u trách nhiệm qu ản lý và nhập, xuất quỹ ti ề n mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệ ch, kế toán và thủ quỹ ph ải ki ểm tra 1 ại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biệ n pháp xử lý chênh lệch.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 – Tiền măt

Bên Nơ:
– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ;
– Số tiền Việt Nam, ngoại tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;
– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Bên Có:
– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ xuất quỹ ;
– Số tiền Việt Nam, ngoại tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;
– Chênh lệ ch tỷ giá hối đ oái do đ ánh giá lại số dư tiền mặt là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán).
Số dư bên Nơ:
Các khoảntiềnViệt Nam, ngoại tệ còntồnquỹtiền mặt tại thờiđiểm báocáo.

Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản llll – Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
– Tài khoản lll2 – Ngoạ i tệ : Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán.

  • Related Posts

    Thêm bình luận