Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý 1, 2, 3, 4 năm 2016 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý 1, 2, 3, 4 năm 2016

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý 1, 2, 3, 4 năm 2016. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế.
Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Thời hạn nộp báo cáo thuế qua từng quý năm 2016

Thời hạn nộp báo cáo thuế qua từng quý năm 2016

Thời hạn nộp báo cáo thuế qua từng quý năm 2016

Thời hạn nộp báo cáo thuế qua từng quý năm 2016

Thời hạn nộp báo cáo thuế qua từng quý 1, 2, 3, 4 năm 2016

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2016:
1. Nộp thuế môn bài 2016 cho doanh nghiệp mới thành lập:
– Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

2. Thời hạn nộp thuế môn bài đối với DN đã và đang hoạt động:
– Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2016 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.
– Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2016  là 30/1/2016.
– Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo
– Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi),kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý 1, 2, 3, 4 năm 2016.

HÌNH VIỀN

**Nếu các bạn cần trợ giúp về kế toán như ( Tải mẫu đơn kế toán, tìm thông tư, nghị định , xin phần mềm kế toán excel , Misa… ) Thì bình luận nội dung bạn cần tìm bên dưới hay gửi thông tin thắc mắc về hòm thư email : [email protected]

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận