Thông báo điểm mới về thuế - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thông báo điểm mới về thuế

Thông báo điểm mới về thuế. Theo Công văn 42328/CT-HTr, ngày 23/06/2016 và Công văn 2877/TCT-CS, ngày 27/06/2016 thì có một số điểm mới như sau:

Thông báo điểm mới về thuế

Hình ảnh: Thông báo điểm mới về thuế

**Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN

– Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN.
– Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.

(Theo Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC)

**Hoạt động xây xát, lau bóng gạo chịu thuế 5%

 

Hoạt động xay xát, lau bóng gạo là hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%.

(Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 209/2013/NĐ-CP)

Bài viết: “Thông báo điểm mới về thuế”

Có thể bạn quan tâm: “Cơ sở pháp lý của thuế”

Thuế là một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định rõ trong Hiến pháp – đạo luật cơ bản (luật gốc) của nước ta. Điều 80 Hiến pháp năm 1992 của nước ta đã quy định: “Công dân có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật”. Việc quy định nghĩa vụ đóng góp của dân là một vấn đề lớn của mỗi một quốc gia, cho nên phải do cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là Quốc hội ban hành dưới hình thức Luật hoặc Bộ luật. Điều 84 Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn: làm Luật và sửa đổi Luật, quyết định chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh thuế; Quốc hội quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế”.

Theo quy định hiện hành, trong một số trường hợp Quốc hội có thể uỷ quyền cho cơ quan thường trực của mình là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số loại thuế dưới hình thức Pháp lệnh, để sau một thời gian thi hành sẽ hoàn chỉnh, trình Quốc hội ban hành thành luật.

Căn cứ Luật, Bộ luật do Quốc hội hoặc Pháp lệnh do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Chính phủ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật dưới các hình thức Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để thực thi. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể ban hành các Chỉ thị, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  • Related Posts

    Thêm bình luận