Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính

Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính

Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính –  Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu những loại hàng hóa nào?Những loại hàng hóa đó có được miễn thuế nhập khẩu hay không? Được áp dụng trong văn bản pháp luật nào và có hiệu lực từ khi nào?

thue-nhap-khau-doi-voi-hang-hoa-cua-cong-ty-cho-thue-tai-chinh

( Hình ảnh: Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính)

Xem thêm: 
+ Cách hạch toán hàng xuất khẩu
Nguyên tắc viết hóa đơn xuất khẩu hàng hóa

Từ ngày 22/08/2017 – Bộ Tài Chính ban hành Công văn 11190/BTC-TCHQ, hướng dẫn về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính nhập khẩu đảm bảo đủ diều kiện thõa mãn cho thuê tài chính như sau:

A. Hàng hóa nhập khẩu cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu thuê tài chính.
1. Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 23 và 24 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thuê tài chính thì cũng được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu.
2. Việc thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến khi làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.
3. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính đã được miễn thuế nhập khẩu không được sử dụng cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu như mục đích khi nhập khẩu thì Công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

B. Hàng hóa nhập khẩu cho bên thuê thuộc doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính.
1. Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài đưa thẳng, trực tiếp cho doanh nghiệp chế xuất , doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thì cũng được áp dụng quy định không chịu thuế nhập khẩu như trường hợp bên thuê trực tiếp nhập khẩu.
– Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện như sau:
** Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam:
– Về hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính và nộp bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng cho thuê tài chính phải nêu rõ người thuê là doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.
Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính.
– Về khai hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CPĐiều 18Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC và thực hiện khai các chỉ tiêu như sau:
+ Chỉ tiêu mã loại hình sử dụng mã loại hình;

Bạn đang xem: Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính

+ Chỉ tiêu ô ghi chú khai thông tin số hợp đồng cho thuê tài chính/ngày hợp đồng/ngày dự kiến hết hạn hợp đồng, tên công ty thuê tài chính, trường hợp ngày dự kiến hết hạn hợp đồng thay đổi so với khai báo ban đầu, Công ty nộp văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC;
+ Chỉ tiêu mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu sử dụng mã XNK32 – Hàng NK từ nước ngoài vào khu PTQ;
– Về trị giá khai báo trên tờ khai hải quan: thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC , trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế, phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC, Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
–  Về thủ tục hải quan: Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của nộp dung khai báo tại hồ sơ hải quan, hợp đồng cho thuê tài chính, nếu đáp ứng yêu cầu thì thông quan theo quy định (trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật).
** Thủ tục hải quan giao nhận hàng hóa giữa Công ty cho thuê tài chính và DNCX/doanh nghiệp trong khu phi thuế quan:
– Về hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC , doanh nghiệp không phải nộp hóa đơn thương mại/hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng và nộp bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính vào bộ hồ sơ nhập khẩu khi DNCX/doanh nghiệp trong khu phi thuế quan làm thủ tục nhập khẩu.
– Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính.
– Về khai hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , Điều 18 và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC và thực hiện khai các chỉ tiêu như sau:
+ Chỉ tiêu mã loại hình đối với tờ khai xuất khẩu sử dụng mã loại hình B13, mã đối tượng không chịu thuế XNK32;
+ Đối với tờ khai nhập khẩu sử dụng mã loại hình E13, mã đối tượng không chịu thuế XNK32;
+ Khai báo giá trị hải quan theo giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty cho thuê tài chính, bên thuê tài chính và nhà cung cấp nước ngoài;
+ Chỉ tiêu phân loại hình thức hóa đơn khai là B, chỉ tiêu số hóa đơn và ngày phát hành hóa đơn để trống; chỉ tiêu ô ghi chú khai nội dung:
– Tại tờ khai xuất khẩu tại chỗ: “Hàng hóa cho (tên khách hàng thuê) (DNCX) thuê tài chính theo hợp đồng thuê tài chính số…ngày…”
– Tại tờ khai nhập khẩu tại chỗ: “Hàng hóa thuê tài chính của (tên Công ty cho thuê tài chính) theo hợp đồng thuê tài chính số…ngày…”
–  Thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC

2. Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

3. Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, Công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định: khi xuất khẩu hàng hóa vào DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, thì Công ty cho thuê tài chính được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tại khâu nhập khẩu.

C. Hàng hóa nhập khẩu cho đối tượng khác: Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho các đối tượng khác thuê, Công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Bài viết: Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính

Bạn có thể quan tâm: Tải DOWNLOAD  Công văn 11190/BTC-TCHQ
Bạn nào chưa có thì có thể tải về xem tham khảo nha.
Download tài liệu

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận