tổng hợp các bộ luật kế toán

tổng hợp các bộ luật kế toán

tổng hợp các bộ luật kế toán: do Quốc Hội ban hành

Chuẩn mực kế toán: Bộ Tài Chính ban hành (đến năm 2014 Việt Nam có tổng cộng 26 chuẩn mực kế toán

–              Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung

–              Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho

–              Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình

–              Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

–              Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư

–              Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

–              Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

–              Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

–              Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

–              Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh

–              Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

–              Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

–              Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

–              Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

–              Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

–              Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

–              Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính

–              Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

–              Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

–              Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

–              Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

–              Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan

–              Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

–              Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận

–              Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

–              Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Chế độ kế toán: do Bộ Tài Chính ban hành,DN  áp dụng theo một trong hai chế độ kế toán sau:

+ Chế độ kế toán DN theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC: áp dụng cho tất cả DN (thường ưu tiên DN lớn) (Kể từ ngày 01/01/2015 thay thế toàn bộ QĐ số 15 bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC)

+ Chế độ kế toán DN theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC: áp dụng cho DN vừa và nhỏ.(Thông tư 138/2011/TT-BTC sửa đổi QĐ số 48 sửa đổi chế độ kế toán dành cho DN vừa và nhỏ)

–              Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 – Hướng dẫn thi hành một số điều về luật thuế GTGT

Các Thông Tư liên quan đến lĩnh vực kế toán.
Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. tôn
   11/03/2015 at 15:15 - Reply

   oke !

  Thêm bình luận