Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất

Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất

Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất – Cập nhật những luật thuế mới nhất năm 2017. Các Thông tư, Nghị định, Luật về Thuế GTGT, TNCN, TNDN, quản lý thuế, đăng ký thuế, quy định mức lương tối thiểu, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN được đổi mới như thế nào? Thời gian bắt đầu có hiệu lực là khi nào?

tong-hop-nhung-chinh-sach-thue-moi-nhat

( Hình ảnh: Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất)

Xem thêm:
Thông tư hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
+ Thông tư 128/2016/TT-BTC

** Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế hiện hành: có hiệu lực từ ngày 1/1/2017
1. Thuế GTGT:
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP .
– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC. Để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
– Hướng dẫn mới về hoàn thuếGTGT theo Thông tư 99/2016/TT-BTC
– Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB.
– Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC. Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.
Thông tư 173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC)
=> Văn bản pháp luật thuế hợp nhất 16/VBHN-BTC

2. Thuế TNCN
Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP .
– Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC. Để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Bạn đang xem: Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất

Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
=> Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC

3. Thuế TNDN
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC , 111/2013/TT-BTC , 219/2013/TT-BTC , 08/2013/TT-BTC , 85/2011/TT-BTC , 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 151/2014/TT-BTC .
=> Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC

4. Lệ phí môn bài:
Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí Môn bài, các bậc thuế môn bài phải nộp đối với Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài.

5. Đăng ký thuế
Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Bài viết: Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất

6. Hóa Đơn
– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.
 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC. Để đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế Nghị định12/2015/NĐ-CP. Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.
=> Văn bản pháp luật thuế hợp nhất 17/VBHN-BTC – Tổng kết các quy định – thay đổi.

7. Hướng dẫn kê khai thuế
– Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.
– Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:
+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.
+ Thông tư 151/2014/TT-BTC
+ Thông tư 26/2015/TT-BTC

8. Xử phạt vi phạm về thuế
– Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Căn cứ theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
– Phạt nộp chậm tiền thuế: Căn cứ  theo Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13, Và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC

9. Luật kế toán
Luật 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán;
– Nghị định 174/2016/NĐ-CP
Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC

Bài viết: Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất

Bạn có thể quan tâm: Tải DOWNLOAD Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế, hoá đơn
1. Thuế GTGT: Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với các mặt hàng sau:
– Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ
– Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác.
– Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
2. Quản lý thuế, hoá đơn:
–  Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.
– DN có thể phát hành hoá đơn bao nhiêu cũng được mà không bị giới hạn từ 3 tháng đến 6 tháng như trước nữa.
– Không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
– Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
Download tài liệu

  • Related Posts

    Thêm bình luận