Vas trong kế toán là gì? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Vas trong kế toán là gì?

Vas trong kế toán là gì? – Đối với một nhân viên kế toán dù ở vai trò nào, làm việc ở vị trí gì thì cũng phải nắm bắt được nội dung chủ yếu những quy định cơ bản về kế toán. Những quy định này được gọi là các chuẩn mực kế toán (accounting standards). Vậy chuẩn mực kế toán là gì? Có tất cả bao nhiêu chuẩn mực kế toán? Làm kế toán có cần phải biết hết những chuẩn mực kế toán này không?

(Hình ảnh: Vas trong kế toán là gì?)

VAS (Vietnam Accounting Standars) – Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Theo điều 8 Luật kế toán Việt Nam xác định Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Theo quan điểm kế toán quốc tế, Chuẩn mực kế toán là những qui định, hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc chung và những nguyên tắc cụ thể:

– Nguyên tắc chung là những giả thiết, khái niệm và những hướng dẫn dùng để lập BCTC

– Nguyên tắc cụ thể là những quy định chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

→ Nguyên tắc chung được hình thành do quá trình thực hành kế toán, còn nguyên tắc cụ thể được xây dựng từ các quy định của tổ chức quản lý.

Chuẩn mực kế toán tạo ra một hệ thống các quan điểm hành xử thống nhất cho tất cả các Kế toán viên trước các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Bạn đang xem: Vas trong kế toán là gì?

Tính đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn. Bao gồm:

  • Đợt 1 ban hành 4 chuẩn mực theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, thông tư hướng dẫn thực hiện số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002:

+ Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho

+ Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình

+ Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình

+ Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

  • Đợt 2 ban hành 6 chuẩn mực theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, thông tư hướng dẫn thực hiện số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003:

+ Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung

+ Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản

+ Chuẩn mực số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

+ Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng

+ Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay

+ Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Đợt 3 ban hành 6 chuẩn mực theo quyết định số số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003, thông tư hướng dẫn thực hiện số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 :

+ Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư

+ Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

+ Chuẩn mực số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

+ Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính

+ Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

+ Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan

  • Đợt 4 ban hành 6 chuẩn mực theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005,thông tư hướng dẫn thực hiện số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/06 :

+ Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

+ Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

+ Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

+ Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận

+ Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

  • Đợt 5 ban hành 4 chuẩn mực theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005, thông tư hướng dẫn thực hiện số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/06 :

+ Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh

+ Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

+ Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

+ Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu

Đối với một nhân viên kế toán không nhất thiết phải biết hết toàn bộ nội dung của 26 chuẩn mực kế toán trên tuy nhiên cũng cần phải nắm được những nội dung chuẩn mực kế toán liên quan đến vị trí làm việc của mình.

học kế toán thực hành

Bài viết: Vas trong kế toán là gì?

Có thể bạn quan tâm:

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế có gì khác nhau?

So với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS – International Financial Reporting Standards) không bị áp đặt về hình thức. IFRS hầu hết không quy định về các biểu mẫu kế toán và các doanh nghiệp đều được tự do sử dụng hệ thống tài khoản cũng như các biểu mẫu kế toán phù hợp và thuận lợi với đặc thù của doanh nghiệp. Ví dụ như những doanh nghiệp áp dụng VAS thì tiền mặt sẽ phải có số tài khoản là 111, còn những doanh nghiệp áp dụng IFRS thì có thể tự do đặt số cho tài khoản này….

  • Related Posts

    Thêm bình luận