Lời giải bài tập Unit 8 lớp 10 Reading trang 89, 90 trong Unit 8: Reading Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Reading (trang 89, 90) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 89 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Look at the photos and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. How do the students learn in each photo?

2. Are you familiar with these ways of learning?

Lời giải:

Picture a: online learning

Picture b: face-to-face / traditional / classroom learning / learning in class

Hướng dẫn dịch:

Hình a: học trực tuyến

Hình b: mặt đối mặt / truyền thống / học trong lớp / học trong lớp

2 (trang 89 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer (Đọc đoạn văn. Hai học sinh đang nói về điều gì? Chọn câu trả lời đúng)

Kim: I think face-to-face learning is better than online learning because I can communicate with teachers and other classmates immediately and directly when I have questions. In class, I can work in groups and discuss with friends. This helps me understand the lessons better. When I have a problem, I can ask for answers or help immediately. I can’t do this in online classes. I have to email my teachers and wait for their reply. Learning in a traditional classroom also has fewer distractions than learning online. My teachers have many strategies to keep us focused on the lessons. I really enjoy my lessons and learn a lot.

Laura: I think online learning has more advantages than disadvantages. My school is trying to change from face-to-face to blended learning, so sometimes we have online classes. I don’t have to go to school, but I don’t feel I’m missing any lessons by taking online classes. Furthermore, I think I learn online as much as I learn in a traditional class. I can’t talk to my teacher and classmates, but I can email them at any time. I also have an online discussion board where I can exchange comments and ideas about my projects with my classmates. The only disadvantage is I really need to have a fast Internet connection.

Hướng dẫn dịch:

Kim: Tôi nghĩ học trực tiếp tốt hơn học trực tuyến vì tôi có thể trao đổi với giáo viên và các bạn học khác ngay lập tức và trực tiếp khi tôi có thắc mắc. Trong lớp, tôi có thể làm việc theo nhóm và thảo luận với bạn bè. Điều này giúp tôi hiểu các bài học hơn. Khi gặp khó khăn, tôi có thể yêu cầu giải đáp hoặc giúp đỡ ngay lập tức. Tôi không thể làm điều này trong các lớp học trực tuyến. Tôi phải gửi email cho giáo viên của mình và chờ trả lời của họ. Học trong lớp học truyền thống cũng ít bị phân tâm hơn so với học trực tuyến. Các giáo viên của tôi có nhiều chiến lược để giúp chúng tôi tập trung vào bài học. Tôi thực sự thích những bài học của mình và học hỏi được rất nhiều điều.

Laura: Tôi nghĩ học trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Trường của tôi đang cố gắng thay đổi từ học trực diện sang học kết hợp, vì vậy đôi khi chúng tôi có các lớp học trực tuyến. Tôi không phải đến trường, nhưng tôi không cảm thấy mình thiếu bài học nào khi tham gia các lớp học trực tuyến. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi học trực tuyến nhiều như học trong một lớp học truyền thống. Tôi không thể nói chuyện với giáo viên và bạn học của mình, nhưng tôi có thể gửi email cho họ bất cứ lúc nào. Tôi cũng có một bảng thảo luận trực tuyến, nơi tôi có thể trao đổi nhận xét và ý tưởng về các dự án của mình với các bạn cùng lớp. Điểm bất lợi duy nhất là tôi thực sự cần phải có kết nối Internet nhanh.

A. Ways of helping students

B. Ways of learning

C. How to enjoy learning

Lời giải: B

Hướng dẫn dịch:

A. Các cách giúp đỡ học sinh

B. Cách học

C. Làm thế nào để thích học

3 (trang 90 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick in the correct box (Đọc lại văn bản và quyết định xem ai sẽ đề cập đến nội dung sau bằng cách đánh dấu vào ô đúng)

This person …

1. thinks that online learningisn’t as good as face-to-face learning.

2. gains the same knowledge in both ways of learning.

3. has more direct conversations and discussions.

4. uses emails to contact classmates.

5. can pay more attention in class.

6. needs to have access to high-speed Internet.

Lời giải:

1. Kim 2. Laura 3. Kim 4. Laura 5. Kim 6. Laura

Giải thích:

1. Thông tin: I think face-to-face learning is better than online learning because I can communicate with teachers and other classmates immediately and directly when I have questions.

2. Thông tin: Furthermore, I think I learn online as much as I learn in a traditional class.

3. Thông tin: In class, I can work in groups and discuss with friends. … When I have a problem, I can ask for answers or help immediately.

4. Thông tin: I can’t talk to my teacher and classmates, but I can email them at any time.

5. Thông tin: Learning in a traditional classroom also has fewer distractions than learning online.

6. Thông tin: The only disadvantage is I really need to have a fast Internet connection.

Hướng dẫn dịch:

Người này …

1. cho rằng học trực tuyến không tốt bằng học trực tiếp.

2. đạt được kiến thức như nhau trong cả hai cách học.

3. có nhiều cuộc trò chuyện và thảo luận trực tiếp hơn.

4. sử dụng email để liên lạc với bạn cùng lớp.

5. có thể chú ý nhiều hơn trong lớp.

6. cần truy cập Internet tốc độ cao.

4 (trang 90 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau)

Which way of learning do you think is better? Why?

Lời giải:

I think face-to-face learning is better because I love to communicate with my teacher and friends. It helps me learn well.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn nghĩ cách học nào tốt hơn? Tại sao?

– Tôi nghĩ học trực tiếp sẽ tốt hơn vì tôi thích giao tiếp với giáo viên và bạn bè của mình. Nó giúp tôi học tốt.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Getting Started (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 10)

 • Language (trang 87, 88)

 • Speaking (trang 90)

 • Listening (trang 91)

 • Writing (trang 92)

 • Communication and Culture (trang 93)

 • Looking Back (trang 94)

 • Project (trang 94)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3