I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

– Tên đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

– Địa chỉ: Số 83, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

– Điện thoại: 0273. 3872970 – 0273. 3951464

– Fax: 0273. 3851160

– Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn

– Website: http://www.caodangytetg.edu.vn

– Logo đơn vị:

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

– Hiệu trưởng

Họ và tên: TS. Bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ

Điện thoại: 0903.82.09.01

Email: nguyenhungvi2008@gmail.com.

– Phó Hiệu trưởng

Họ và tên: Bác sĩ. CKI Đỗ Văn Hồng

Điện thoại: 0919.53.59.69

Email: dovanhong@tiengiang.gov.vn.

– Phó Hiệu trưởng;

Họ và tên: ThS. Bác sĩ Lê Minh Đức

Điện thoại: 0982.72.67.06

Email: leminhduc.cdyttg@gmail.com.

2. Các đơn vị trực thuộc

– Phòng Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: 0273. 3872970

Email: tchc.cdyt@gmail.com.

– Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Điện thoại: 0273. 3951464

Email: daotao.caodangytetg@gmail.com

– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Điện thoại: 0273. 3958505

Email: congtachssv.cdyttg@gmail.com

– Phòng Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0273.3958487

Email: tckt.cdyt@gmail.com.

– Phòng Quản trị Thiết bị

Điện thoại: 0273. 3861119

Email: phongqttb.cdyt@gmail.com.

– Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

Điện thoại: 0273 3958678

Email: khaothi.cdyttg@gmail.com

– Khoa Y

Điện thoại: 0273. 3958379

Email: vpky.cdyt@gmail.com

– Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Điện thoại: 0273. 3958787

Email: vpkdd.cdyt@gmail.com.

– Khoa Dược

Điện thoại: 0273. 3958479

Email: khoaduoc.cdyttg@gmail.com.

– Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0273. 3958468

Email: khcb.cdyt.edu@gmail.com

– Đoàn Thanh niên:

Email: doanthanhnien.cdyttg@gmail.com.

– Công đoàn cơ sở

Email: congdoan.truongcdytetg@gmail.com.

– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Điện thoại: 0273. 3882168

Email: ttngoaingutinhoc.cdyttg@gmail.com.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của nhà trường;

b) Tổ chức đào tạo nhân lực y tế cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định;

c) Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

đ) Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

e) Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

h) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

i) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

k) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định;

l) Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;

m) Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;

n) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

o) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao theo quy định của pháp luật.

2. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường;

b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường;

c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường cao đẳng theo quy định;

d) Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định;

e) Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc trường;

g) Xây dựng đề án vị trí việc làm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.